TOP3D - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allmänna villkor för TOP3D (org.nr. 559149-2599) för alla leveranser och tjänster inom Sverige. Uppdaterad: Februari 2024.

Anwendungsbereich

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan TOP3D och köparen och gäller alla kontrakt om leveranser av de produkter och tjänster som TOP3D tillhandahåller. Ingen ändring av dessa villkor är bindande för TOP3D eller något av dess dotterbolag eller anslutna företag (nedan TOP3D) såvida det inte görs skriftligen av en auktoriserad representant för TOP3D. I händelse av konflikt mellan innehållet i dessa allmänna villkor och innehållet i ett specifikt avtal signerat av auktoriserad representant från TOP3D kommer det sistnämnda att gälla.

Genom att kontakta oss och/eller använda våra tjänster samtycker ni till att TOP3D använder informationen och kontaktuppgifterna ni lämnar för att kontakta er, för att kommunicera med er, för att behandla er förfrågan och skicka erbjudanden. Detta gäller särskilt användningen av filer, namn, e-postadressen och i förekommande fall telefonnumret för ovannämnda ändamål. Den inlämnade informationen och kontaktuppgifterna kommer inte att delas med andra företag, förutom i vissa fall samarbetspartners till TOP3D om så krävs för behandlingen av er förfrågan samt tillverkning och leverans av era varor. Informationen kommer även att lagras i vårt offererings- och ordersystem samt verktyg för kommunikation.

Angebot und Bestellung

Offerter som utfärdats av TOP3D är inte bindande för vare sig kund eller TOP3D och gäller både manuellt skapade offerter samt offerter som automatiskt skapats av verktyg som tillhandahålls av TOP3D. Beställningar ska göras skriftligen per e-mail mot giltig offert eller genom att acceptera erbjudandet online och kunden förbinder sig då direkt till dessa villkor. När beställningen är lagd kan inga ändringar i beställningen göras om inte TOP3D skriftligen bekräftar annat. När TOP3D skriftligen skickat bekräftelse av beställningen till kunden förbinder sig TOP3D till orderbekräftelsen och detta avtal. Verbala åtaganden av personal från TOP3D och/eller dess företrädare är inte bindande för TOP3D. Alla biprodukter, så som formar och hjälpverktyg, som framställs för tillverkning är och förblir TOP3Ds då dessa återvinns/återanvänds i största möjliga mån.

Vergeben

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Steuern und sonstiger Abgaben, sofern nicht anders angegeben.

Lieferung

Lieferbedingungen – Incoterms 2010 EXW.
Lieferzeit – Leveranstiden räknas från den dag TOP3D beräknas skicka beställningsbekräftelsen till det leveransdatum då varorna/tjänsten uppskattas skickas från TOP3D. Leveranstiden beräknas i bästa möjliga mån med hänsyn till den beläggningsbild och planering som rådde vid den tidpunkt då beställningen lades. Om TOP3D inser att leveransdatumet kommer försenas ska TOP3D meddela kunden om detta tillsammans med en bästa uppskattning om när leveransen kommer kunna genomföras. Om en försening uppstår för vilken TOP3D inte är ansvarig till följd av nya direktiv från kund, ändring av arbetsförhållanden eller då material, materiell och tjänster som beställts i tid för utförandet av arbetet inte levererats i tid, ska leveranstiden förlängas vid behov och TOP3D hålls inte ansvarig för sådan försening. Genom att lägga en beställning hos TOP3D bekräftar kunden att denne är  införstådd med att TOP3D alltid försöker leverera enligt den kommunicerade och den av kunden valda leveranstiden men att leveranstiden kan bli längre på grund av komplikationer som uppstår vid tillverkningen som exempelvis har att göra med detaljernas geometri, komplexitet och storlek eller problematik med tillverkade utrustning eller material och att en skälig försening måste godtas av kund och att TOP3D inte ska kompensera kunden för en sådan försening. TOP3D kan aldrig garantera leverans på ett specifikt datum utan leveransdatumet är alltid en bästa uppskattning vid tidpunkten då leveransdatumet kommunicerades. TOP3D rekommenderar att alltid ha minst 2 dagars marginal för eventuella leveransförseningar även om TOP3D inte kan lova att detta alltid kan efterföljas av ovan nämnda anledningar.

Genehmigung der Lieferung - Der Käufer muss bei Erhalt der Lieferung eine gründliche Qualitätskontrolle durchführen und prüfen, ob die Lieferung den im Bestelldokument beschriebenen Anforderungen und Spezifikationen entspricht. Der Käufer hat TOP3D unverzüglich und ausführlich schriftlich Anzeige zu machen und behauptete Mängel der Lieferung zu begründen. Eine solche Mitteilung muss TOP3D bei hergestellten Produkten einen Tag nach der Lieferung und bei anderen Dienstleistungen drei Tage nach der Lieferung vorliegen. Wenn TOP3D innerhalb der Frist keine Benachrichtigung erhalten hat und/oder der Käufer den Inhalt der Lieferung tatsächlich genutzt und/oder in irgendeiner Weise Änderungen daran vorgenommen hat, gilt die Lieferung automatisch als genehmigt. Ohne die schriftliche Genehmigung von TOP3D dürfen Produkte nicht zurückgegeben werden. Wenn der Käufer die Nichtlieferung nicht wie oben beschrieben meldet, ist TOP3D von jeglicher Haftung in Bezug auf dieses Produkt befreit.

Ausfuhrkontrolle

Angebote von TOP3D für Lieferungen und Leistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass der Leistungserbringung keine Beschränkungen aufgrund nationaler oder internationaler Exportkontrollvorschriften (insbesondere innerhalb der EU, der Schweiz und der USA) entgegenstehen. Sofern eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich ist, wird TOP3D den Kunden hierüber schnellstmöglich informieren und der Kunde ist dann verpflichtet, TOP3D die für die Beantragung von Ausfuhrgenehmigungen erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die in seinem Macht-/Einflussbereich liegen (z Beispiel Endverbleibserklärungen, Daten von Kunden/Parteien, Transportwege und Transportmittel) unverzüglich und unentgeltlich.

Garantie – Haftungsbeschränkung

Köparen intygar och garanterar att hen har befogenhet att göra beställningen hos TOP3D och att detta avtal inte bryter mot tidigare avtal mellan köparen och tredje part. Köparen åtar sig ansvaret att specificera alla krav för de önskade produkterna och tjänsterna. Om inget annat överenskommits skriftligen ansvarar inte TOP3D för att komponenter är konstruerade på ett sätt som gör att de passar mot eventuella intilliggande geometrier utan detta är helt och hållet kundens ansvar. TOP3D frånskriver sig allt ansvar för hur köparen använder sig av de beställda produkterna och/eller tjänsterna. De levererade varorna får under inga omständigheter användas för att diagnostisera eller behandla sjukdomar. Varorna får heller inte användas i syfte att utveckla eller tillverka några former av vapen. TOP3D ansvarar inte för defekter och specifikationer som har orsakats, begärts och/eller godkänts av köparen. Köparen står ansvarig för fel som kan hänföras till fel i CAD-filen eller annan tillverkningsdata. TOP3Ds ansvar för skada gentemot köparen kommer oavsett skadans storlek begränsas till priset för de produkter eller tjänster som är direkt relaterade till skälet för skadan. TOP3D utesluts från allt annat ansvar för följdförluster, andra indirekta förluster och förluster till följd av tredjeparts ansvar. TOP3D är inte ansvarig för några omständigheter som står utanför TOP3Ds kontroll även om en sådan omständighet var förutsägbar när detta avtal trädde i kraft.

Das Recht auf Ablehnung

TOP3D behält sich stets das Recht vor, eine Bestellung abzulehnen und/oder zu stornieren, wenn TOP3D sie für undurchführbar, unangemessen und/oder im Widerspruch zu den ethischen Werten von TOP3D hält. TOP3D lehnt jegliche Herstellung von Waffen, Komponenten für die Waffenindustrie und/oder anderen Dingen ab, mit denen TOP3D allgemeine ethische Probleme hat.

Immateriella rättigheter 

Die Ausführung dieses Auftrags kann beinhalten, dass TOP3D auf der Grundlage der Angaben des Käufers Entwurfs- und Bauarbeiten durchführt. Bei der Herstellung von Bauteilen in dieser Reihenfolge kommen die Prozesse und Produktionstechnologien von TOP3D zum Einsatz. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, hat der Käufer keine Rechte, keine Lizenz und/oder kein Eigentum an den geistigen Eigentumsrechten, dem Know-how, den Geschäftsgeheimnissen oder vertraulichen Informationen von TOP3D. Alle geistigen Eigentumsrechte, einschließlich Urheberrechte, Marken, Patente und Geschäftsgeheimnisse sowie Herstellungsverfahren, die von TOP3D bei der Erbringung der Dienstleistungen geschaffen oder verwendet werden, sind und bleiben Eigentum von TOP3D und es werden keine Lizenzen dafür gewährt.

Zahlungsbedingungen

Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, sind alle Rechnungen 15 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Maßgeblich für die rechtzeitige Zahlung ist das Datum des Zahlungseingangs. Wenn der Käufer Anmerkungen zu den Zahlungsbedingungen hat und beabsichtigt, diese zu ändern, muss der Käufer einen schriftlichen Protest einreichen, der 5 Tage nach Rechnungsdatum bei TOP3D eingehen muss. Wenn bei TOP3D kein solcher Protest eingegangen ist und das Fälligkeitsdatum verstrichen ist, wird für jeden angefangenen Monat eine Verzugsgebühr von 1,51 TP3T erhoben. Darüber hinaus werden alle überfälligen Beträge um 20% erhöht, mit einer Mindesterhöhung von 500 SEK, um mögliche Inkassokosten zu decken. TOP3D behält sich das Recht vor, weitere Lieferungen und/oder Teillieferungen an den Käufer zurückzuhalten, bis alle Rechnungen des Käufers bezahlt sind.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle Streitigkeiten und Ansprüche, die aufgrund der Vereinbarung entstehen oder auf die Vereinbarung, die Vertragsverletzung, die Beendigung der Vereinbarung oder die Ungültigkeit der Vereinbarung zurückzuführen sind, unterliegen schwedischem Recht und werden in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt.

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

Ein Bild, das die Infiltration von 100% bei der Bestellung eines 3D-Drucks darstellt
Ein Bild, das darstellt, dass 0% bei der Bestellung eines 3D-Drucks infiltriert wurde

Ein CAD-Programm, das für „Computer-Aided Design“ steht, ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es um die Bestellung von 3D-Drucken für industrielle Zwecke geht. CAD-Programme sind spezialisierte Software zur Erstellung detaillierter und genauer digitaler Modelle von Objekten, Komponenten oder Prototypen. Diese digitalen Modelle dienen als grundlegende Blaupausen oder Entwürfe, die für die Herstellung physischer Objekte mithilfe der 3D-Drucktechnologie erforderlich sind.

.STL (Stereolithographie) ist ein Dateiformat zur Darstellung von 3D-Geometrie, insbesondere von Oberflächen aus Dreiecken. Es ist ein gängiges Format im 3D-Druck und wird zur Beschreibung von Modellen verwendet, die in 3D-Druckern gedruckt werden sollen.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) ist ein Standard zum Austausch von 3D-Modellen und Produktdaten zwischen verschiedenen CAD-Programmen (Computer-Aided Design). Es ist ein gängiges Format in der Industrie und dient der Übertragung detaillierter 3D-Modelle von Bauteilen und Produkten.