TOP3D - Allmäna villkor

Allmänna villkor för TOP3D (org.nr. 559149-2599) för alla leveranser och tjänster inom Sverige. Uppdaterad: Februari 2024.

Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan TOP3D och köparen och gäller alla kontrakt om leveranser av de produkter och tjänster som TOP3D tillhandahåller. Ingen ändring av dessa villkor är bindande för TOP3D eller något av dess dotterbolag eller anslutna företag (nedan TOP3D) såvida det inte görs skriftligen av en auktoriserad representant för TOP3D. I händelse av konflikt mellan innehållet i dessa allmänna villkor och innehållet i ett specifikt avtal signerat av auktoriserad representant från TOP3D kommer det sistnämnda att gälla.

Genom att kontakta oss och/eller använda våra tjänster samtycker ni till att TOP3D använder informationen och kontaktuppgifterna ni lämnar för att kontakta er, för att kommunicera med er, för att behandla er förfrågan och skicka erbjudanden. Detta gäller särskilt användningen av filer, namn, e-postadressen och i förekommande fall telefonnumret för ovannämnda ändamål. Den inlämnade informationen och kontaktuppgifterna kommer inte att delas med andra företag, förutom i vissa fall samarbetspartners till TOP3D om så krävs för behandlingen av er förfrågan samt tillverkning och leverans av era varor. Informationen kommer även att lagras i vårt offererings- och ordersystem samt verktyg för kommunikation.

Offert och beställning

Offerter som utfärdats av TOP3D är inte bindande för vare sig kund eller TOP3D och gäller både manuellt skapade offerter samt offerter som automatiskt skapats av verktyg som tillhandahålls av TOP3D. Beställningar ska göras skriftligen per e-mail mot giltig offert eller genom att acceptera erbjudandet online och kunden förbinder sig då direkt till dessa villkor. När beställningen är lagd kan inga ändringar i beställningen göras om inte TOP3D skriftligen bekräftar annat. När TOP3D skriftligen skickat bekräftelse av beställningen till kunden förbinder sig TOP3D till orderbekräftelsen och detta avtal. Verbala åtaganden av personal från TOP3D och/eller dess företrädare är inte bindande för TOP3D. Alla biprodukter, så som formar och hjälpverktyg, som framställs för tillverkning är och förblir TOP3Ds då dessa återvinns/återanvänds i största möjliga mån.

Pris

Alla priser är exklusive skatter och eventuella andra avgifter om inget annat anges.

Leverans

Leveransvillkor – Incoterms 2010 EXW.
Leveranstid – Leveranstiden räknas från den dag TOP3D beräknas skicka beställningsbekräftelsen till det leveransdatum då varorna/tjänsten uppskattas skickas från TOP3D. Leveranstiden beräknas i bästa möjliga mån med hänsyn till den beläggningsbild och planering som rådde vid den tidpunkt då beställningen lades. Om TOP3D inser att leveransdatumet kommer försenas ska TOP3D meddela kunden om detta tillsammans med en bästa uppskattning om när leveransen kommer kunna genomföras. Om en försening uppstår för vilken TOP3D inte är ansvarig till följd av nya direktiv från kund, ändring av arbetsförhållanden eller då material, materiell och tjänster som beställts i tid för utförandet av arbetet inte levererats i tid, ska leveranstiden förlängas vid behov och TOP3D hålls inte ansvarig för sådan försening. Genom att lägga en beställning hos TOP3D bekräftar kunden att denne är  införstådd med att TOP3D alltid försöker leverera enligt den kommunicerade och den av kunden valda leveranstiden men att leveranstiden kan bli längre på grund av komplikationer som uppstår vid tillverkningen som exempelvis har att göra med detaljernas geometri, komplexitet och storlek eller problematik med tillverkade utrustning eller material och att en skälig försening måste godtas av kund och att TOP3D inte ska kompensera kunden för en sådan försening. TOP3D kan aldrig garantera leverans på ett specifikt datum utan leveransdatumet är alltid en bästa uppskattning vid tidpunkten då leveransdatumet kommunicerades. TOP3D rekommenderar att alltid ha minst 2 dagars marginal för eventuella leveransförseningar även om TOP3D inte kan lova att detta alltid kan efterföljas av ovan nämnda anledningar.

Godkännande av leverans – Köparen ska göra en grundlig kvalitetskontroll vid mottagandet av leveransen och kontrollera att leveransen överensstämmer med de krav och specifikationer som beskrivs i beställningsunderlaget. Köparen måste i detalj, omedelbart och skriftligen anmäla och motivera påstådda brister i leveransen till TOP3D. En sådan anmälan ska vara TOP3D till handa en dag efter leveransen för tillverkade produkter och tre dagar efter leverans för övriga tjänster. Om inte TOP3D mottagit en anmälan inom tidsramen och/eller om köparen effektivt använt och/eller på något sätt gjort ändringar på innehållet i leveransen så innebär det att leveransen automatiskt godkänns. Produkter får inte returneras utan TOP3Ds skriftliga godkännande. Om köparen inte anmäler bristande leverans enligt ovan befrias TOP3D från allt ansvar med avseende på denna produkt.

Exportkontroll

Erbjudanden om leveranser och tjänster som tillhandahålls av TOP3D är under förutsättning att dess genomförande inte kommer att förhindras av begränsningar på grund av nationella eller internationella exportkontrollbestämmelser (särskilt de inom EU, Schweiz och USA). Behövs en exportlicens kommer TOP3D att meddela kunden detta snabbast möjligt och kunden är då skyldig att förse TOP3D med den information och dokument som är nödvändiga för ansökan om exportlicenser som ligger inom dess sfär av kontroll/inflytande (till exempel uttalanden om slutanvändning, data från kunder/parter, transportvägar och transportmedel) utan dröjsmål och utan avgift.

Garanti – Ansvarsbegränsning

Köparen intygar och garanterar att hen har befogenhet att göra beställningen hos TOP3D och att detta avtal inte bryter mot tidigare avtal mellan köparen och tredje part. Köparen åtar sig ansvaret att specificera alla krav för de önskade produkterna och tjänsterna. Om inget annat överenskommits skriftligen ansvarar inte TOP3D för att komponenter är konstruerade på ett sätt som gör att de passar mot eventuella intilliggande geometrier utan detta är helt och hållet kundens ansvar. TOP3D frånskriver sig allt ansvar för hur köparen använder sig av de beställda produkterna och/eller tjänsterna. De levererade varorna får under inga omständigheter användas för att diagnostisera eller behandla sjukdomar. Varorna får heller inte användas i syfte att utveckla eller tillverka några former av vapen. TOP3D ansvarar inte för defekter och specifikationer som har orsakats, begärts och/eller godkänts av köparen. Köparen står ansvarig för fel som kan hänföras till fel i CAD-filen eller annan tillverkningsdata. TOP3Ds ansvar för skada gentemot köparen kommer oavsett skadans storlek begränsas till priset för de produkter eller tjänster som är direkt relaterade till skälet för skadan. TOP3D utesluts från allt annat ansvar för följdförluster, andra indirekta förluster och förluster till följd av tredjeparts ansvar. TOP3D är inte ansvarig för några omständigheter som står utanför TOP3Ds kontroll även om en sådan omständighet var förutsägbar när detta avtal trädde i kraft.

Rätten att vägra

TOP3D förbehåller sig alltid rätten att vägra och/eller avbryta en beställning om den av TOP3D anses ogenomförbar, olämplig och/eller går i konflikt med TOP3Ds värderingar om etik. TOP3D avvisar all tillverkning av vapen, komponenter till vapenindustrin och/eller annat som TOP3D har allmänna etiska problem med.

Immateriella rättigheter 

Utförande av denna beställning kan innebära att TOP3D utför design- och konstruktionsarbete som är baserat på köparens information. Tillverkning av komponenter i denna beställning innebär användning av TOP3Ds processer och produktionsteknologi. Såvida inte annat uttryckligen avtalats skriftligen har köparen inte några rättigheter, någon licens och/eller äganderätt till någon av TOP3Ds immateriella rättigheter, kunskap, affärshemligheter eller konfidentiell information. Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, patent och affärshemligheter och tillverkningsprocesser som skapats eller används av TOP3D under utförandet av tjänsterna är, ska vara och ska förbli TOP3Ds och inga licenser ska beviljas därpå.

Betalningsvillkor

Om ingenting annat skriftligen avtalats förfaller alla fakturor 15 dagar efter fakturadatum. Det datum då betalningen mottas avgör om betalningen har skett i tid. Om köparen har synpunkter på betalningsvillkoren och har för avsikt att ändra dessa ska köparen skicka in en skriftlig protest som måste vara TOP3D till handa 5 dagar efter fakturadagen. Om inte TOP3D mottagit en sådan protest och förfallodagen passerat tillkommer en förseningsavgift på 1,5% för varje påbörjad månad. Dessutom höjs alla förfallna belopp med 20%, med en lägsta höjning av 500 kr, för att täcka eventuella inkasseringskostnader. TOP3D förbehåller sig rätten att avstå ytterligare leverans och/eller delleverans till köparen tills dess att alla fakturor från köparen är betalda.

Gällande lag och jurisdiktion

Alla tvister och krav som uppstår på grund av avtalet eller är hänförliga till avtalet, brott mot avtalet, avtalets upphörande eller avtalets ogiltighet ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

en bild som representerar att man har 100% infilrate när man beställer 3d utskrift
en bild som representerar att man har 0% infilrate när man beställer 3d utskrift

Ett CAD-program, vilket står för ”Computer-Aided Design,” är en viktig komponent när det gäller att beställa 3D-utskrifter för industriella ändamål. CAD-program är specialiserade mjukvaror som används för att skapa detaljerade och exakta digitala modeller av objekt, komponenter eller prototyper. Dessa digitala modeller fungerar som grundläggande ritningar eller konstruktioner som behövs för att framställa fysiska föremål med hjälp av 3D-utskriftsteknik.

.STL (stereolitografi) är ett filformat som används för att representera 3D-geometri, särskilt ytor som består av trianglar. Det är ett vanligt format inom 3D-utskrift och används för att beskriva modeller som ska skrivas ut i 3D-skrivare.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) är en standard för att utbyta 3D-modeller och produktdata mellan olika CAD (Computer-Aided Design) program. Det är ett vanligt format inom industrin och används för att överföra detaljerade 3D-modeller av komponenter och produkter.