TOP3D - Termini e condizioni generali

Allmänna villkor för TOP3D (org.nr. 559149-2599) för alla leveranser och tjänster inom Sverige. Uppdaterad: Februari 2024.

Campo di applicazione

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan TOP3D och köparen och gäller alla kontrakt om leveranser av de produkter och tjänster som TOP3D tillhandahåller. Ingen ändring av dessa villkor är bindande för TOP3D eller något av dess dotterbolag eller anslutna företag (nedan TOP3D) såvida det inte görs skriftligen av en auktoriserad representant för TOP3D. I händelse av konflikt mellan innehållet i dessa allmänna villkor och innehållet i ett specifikt avtal signerat av auktoriserad representant från TOP3D kommer det sistnämnda att gälla.

Genom att kontakta oss och/eller använda våra tjänster samtycker ni till att TOP3D använder informationen och kontaktuppgifterna ni lämnar för att kontakta er, för att kommunicera med er, för att behandla er förfrågan och skicka erbjudanden. Detta gäller särskilt användningen av filer, namn, e-postadressen och i förekommande fall telefonnumret för ovannämnda ändamål. Den inlämnade informationen och kontaktuppgifterna kommer inte att delas med andra företag, förutom i vissa fall samarbetspartners till TOP3D om så krävs för behandlingen av er förfrågan samt tillverkning och leverans av era varor. Informationen kommer även att lagras i vårt offererings- och ordersystem samt verktyg för kommunikation.

Preventivo e ordine

Offerter som utfärdats av TOP3D är inte bindande för vare sig kund eller TOP3D och gäller både manuellt skapade offerter samt offerter som automatiskt skapats av verktyg som tillhandahålls av TOP3D. Beställningar ska göras skriftligen per e-mail mot giltig offert eller genom att acceptera erbjudandet online och kunden förbinder sig då direkt till dessa villkor. När beställningen är lagd kan inga ändringar i beställningen göras om inte TOP3D skriftligen bekräftar annat. När TOP3D skriftligen skickat bekräftelse av beställningen till kunden förbinder sig TOP3D till orderbekräftelsen och detta avtal. Verbala åtaganden av personal från TOP3D och/eller dess företrädare är inte bindande för TOP3D. Alla biprodukter, så som formar och hjälpverktyg, som framställs för tillverkning är och förblir TOP3Ds då dessa återvinns/återanvänds i största möjliga mån.

Premio

Tutti i prezzi sono al netto di tasse e altri oneri salvo diversa indicazione.

Consegna

Termini di consegna – Incoterms 2010 EXW.
Tempi di consegna – Leveranstiden räknas från den dag TOP3D beräknas skicka beställningsbekräftelsen till det leveransdatum då varorna/tjänsten uppskattas skickas från TOP3D. Leveranstiden beräknas i bästa möjliga mån med hänsyn till den beläggningsbild och planering som rådde vid den tidpunkt då beställningen lades. Om TOP3D inser att leveransdatumet kommer försenas ska TOP3D meddela kunden om detta tillsammans med en bästa uppskattning om när leveransen kommer kunna genomföras. Om en försening uppstår för vilken TOP3D inte är ansvarig till följd av nya direktiv från kund, ändring av arbetsförhållanden eller då material, materiell och tjänster som beställts i tid för utförandet av arbetet inte levererats i tid, ska leveranstiden förlängas vid behov och TOP3D hålls inte ansvarig för sådan försening. Genom att lägga en beställning hos TOP3D bekräftar kunden att denne är  införstådd med att TOP3D alltid försöker leverera enligt den kommunicerade och den av kunden valda leveranstiden men att leveranstiden kan bli längre på grund av komplikationer som uppstår vid tillverkningen som exempelvis har att göra med detaljernas geometri, komplexitet och storlek eller problematik med tillverkade utrustning eller material och att en skälig försening måste godtas av kund och att TOP3D inte ska kompensera kunden för en sådan försening. TOP3D kan aldrig garantera leverans på ett specifikt datum utan leveransdatumet är alltid en bästa uppskattning vid tidpunkten då leveransdatumet kommunicerades. TOP3D rekommenderar att alltid ha minst 2 dagars marginal för eventuella leveransförseningar även om TOP3D inte kan lova att detta alltid kan efterföljas av ovan nämnda anledningar.

Approvazione della consegna - L'acquirente deve effettuare un accurato controllo di qualità al ricevimento della consegna e verificare che la consegna sia conforme ai requisiti e alle specifiche descritte nel documento d'ordine. L'acquirente deve informare TOP3D in dettaglio, immediatamente e per iscritto e giustificare le presunte carenze nella consegna. Tale notifica deve essere disponibile a TOP3D un giorno dopo la consegna per i prodotti fabbricati e tre giorni dopo la consegna per gli altri servizi. Se TOP3D non ha ricevuto una notifica entro il termine e/o se l'acquirente ha effettivamente utilizzato e/o in qualche modo apportato modifiche al contenuto della consegna, ciò significa che la consegna è automaticamente approvata. I prodotti non possono essere restituiti senza l'approvazione scritta di TOP3D. Se l'acquirente non segnala la mancata consegna come sopra, TOP3D è sollevata da ogni responsabilità rispetto a questo prodotto.

Controllo delle esportazioni

Le offerte di forniture e servizi forniti da TOP3D sono soggette alla condizione che la sua esecuzione non sia impedita da restrizioni dovute alle normative nazionali o internazionali sul controllo delle esportazioni (in particolare quelle all'interno dell'UE, della Svizzera e degli Stati Uniti). Se è richiesta una licenza di esportazione, TOP3D ne informerà il cliente il prima possibile e il cliente è quindi obbligato a fornire a TOP3D le informazioni e i documenti necessari per la richiesta di licenze di esportazione che rientrano nella sua sfera di controllo/influenza (per esempio dichiarazioni di utilizzo finale, dati di clienti/parti, vie di trasporto e mezzi di trasporto) senza indugio e gratuitamente.

Garanzia - Limitazione di responsabilità

Köparen intygar och garanterar att hen har befogenhet att göra beställningen hos TOP3D och att detta avtal inte bryter mot tidigare avtal mellan köparen och tredje part. Köparen åtar sig ansvaret att specificera alla krav för de önskade produkterna och tjänsterna. Om inget annat överenskommits skriftligen ansvarar inte TOP3D för att komponenter är konstruerade på ett sätt som gör att de passar mot eventuella intilliggande geometrier utan detta är helt och hållet kundens ansvar. TOP3D frånskriver sig allt ansvar för hur köparen använder sig av de beställda produkterna och/eller tjänsterna. De levererade varorna får under inga omständigheter användas för att diagnostisera eller behandla sjukdomar. Varorna får heller inte användas i syfte att utveckla eller tillverka några former av vapen. TOP3D ansvarar inte för defekter och specifikationer som har orsakats, begärts och/eller godkänts av köparen. Köparen står ansvarig för fel som kan hänföras till fel i CAD-filen eller annan tillverkningsdata. TOP3Ds ansvar för skada gentemot köparen kommer oavsett skadans storlek begränsas till priset för de produkter eller tjänster som är direkt relaterade till skälet för skadan. TOP3D utesluts från allt annat ansvar för följdförluster, andra indirekta förluster och förluster till följd av tredjeparts ansvar. TOP3D är inte ansvarig för några omständigheter som står utanför TOP3Ds kontroll även om en sådan omständighet var förutsägbar när detta avtal trädde i kraft.

Il diritto di rifiutare

TOP3D si riserva sempre il diritto di rifiutare e/o annullare un ordine qualora TOP3D lo ritenesse impraticabile, inappropriato e/o in contrasto con i valori etici di TOP3D. TOP3D rifiuta tutta la fabbricazione di armi, componenti per l'industria delle armi e/o altre cose con cui TOP3D ha problemi etici generali.

Immateriella rättigheter 

L'esecuzione di questo ordine può comportare che TOP3D esegua lavori di progettazione e costruzione sulla base delle informazioni dell'Acquirente. La produzione di componenti in questo ordine comporta l'utilizzo dei processi e della tecnologia di produzione di TOP3D. Se non diversamente concordato espressamente per iscritto, l'acquirente non ha alcun diritto, licenza e/o titolo su alcuno dei diritti di proprietà intellettuale, know-how, segreti commerciali o informazioni riservate di TOP3D. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi diritti d'autore, marchi, brevetti e segreti commerciali e processi di produzione creati o utilizzati da TOP3D nell'esecuzione dei Servizi sono, saranno e rimarranno di TOP3D e non sarà concessa alcuna licenza.

Termini di pagamento

Salvo diverso accordo scritto, tutte le fatture scadono 15 giorni dopo la data della fattura. La data in cui viene ricevuto il pagamento determina se il pagamento è stato effettuato in tempo. Se l'acquirente ha osservazioni sui termini di pagamento e intende modificarli, l'acquirente deve presentare un reclamo scritto, che deve pervenire a TOP3D 5 giorni dopo la data della fattura. Se TOP3D non ha ricevuto tale reclamo e la data di scadenza è stata superata, verrà aggiunta una commissione di ritardo di 1,5% per ogni mese iniziato. Inoltre, tutti gli importi scaduti sono aumentati di 20%, con un aumento minimo di SEK 500, per coprire eventuali costi di riscossione. TOP3D si riserva il diritto di trattenere ulteriori consegne e/o consegne parziali all'acquirente fino al pagamento di tutte le fatture dell'acquirente.

Legge applicabile e giurisdizione

Tutte le controversie e i reclami derivanti dall'accordo o attribuibili all'accordo, alla violazione dell'accordo, alla risoluzione dell'accordo o all'invalidità dell'accordo saranno regolati e interpretati in conformità con la legge svedese.

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

un'immagine che rappresenta l'infiltrazione di 100% quando si ordina la stampa 3D
un'immagine che rappresenta l'infiltrazione di 0% quando si ordina la stampa 3D

Un programma CAD, che sta per "Computer-Aided Design", è una componente importante quando si tratta di ordinare stampe 3D per scopi industriali. I programmi CAD sono software specializzati utilizzati per creare modelli digitali dettagliati e accurati di oggetti, componenti o prototipi. Questi modelli digitali servono come progetti o progetti di base necessari per produrre oggetti fisici utilizzando la tecnologia di stampa 3D.

.STL (stereolitografia) è un formato di file utilizzato per rappresentare la geometria 3D, in particolare le superfici costituite da triangoli. È un formato comune nella stampa 3D e viene utilizzato per descrivere i modelli da stampare con stampanti 3D.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) è uno standard per lo scambio di modelli 3D e dati di prodotto tra diversi programmi CAD (Computer-Aided Design). È un formato comune nell'industria e viene utilizzato per trasferire modelli 3D dettagliati di componenti e prodotti.