TOP3D - Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for TOP3D (org.nr. 559149-2599) for alle leverancer og services inden for Sverige. Opdateret: august 2020.

Anvendelsesområde

Disse generelle handelsbetingelser regulerer forholdet mellem TOP3D og køber og gælder for alle kontrakter om levering af de produkter og ydelser, som TOP3D leverer. Ingen ændring af disse vilkår vil være bindende for TOP3D eller nogen af dets datterselskaber eller tilknyttede selskaber (herefter kaldet TOP3D), medmindre de er foretaget skriftligt af en autoriseret repræsentant for TOP3D. I tilfælde af en konflikt mellem disse generelle vilkår og betingelser og en specifik aftale underskrevet af en autoriseret repræsentant for TOP3D, vil sidstnævnte have forrang.

Tilbud og ordre

Tilbud afgivet af TOP3D er ikke bindende for hverken kunden eller TOP3D. Bestillinger skal ske skriftligt mod gyldigt tilbud på e-mail og kunden forpligter sig herefter direkte til denne aftale. Når ordren er afgivet, kan der ikke foretages ændringer i ordren, medmindre TOP3D skriftligt bekræfter andet. Når TOP3D sender skriftlig bekræftelse på ordren til kunden, forpligter TOP3D sig til denne aftale. Mundtlige tilsagn fra TOP3Ds personale og/eller dets repræsentanter er ikke bindende for TOP3D, før de er bekræftet skriftligt af TOP3D. Alle biprodukter, såsom forme og hjælpeværktøj, der produceres til fremstilling er og forbliver TOP3D'er, da disse genanvendes/genbruges i videst muligt omfang.

Pris

Alle priser er eksklusive skatter og andre gebyrer, medmindre andet er angivet.

Levering

Leveringsbetingelser – Incoterms 2010 EXW.
Leveringstid - Leveringstiden regnes fra den dag, TOP3D forventes at sende ordrebekræftelsen til leveringsdatoen, hvor varen/ydelsen vurderes at blive sendt fra TOP3D. Leveringstiden beregnes bedst muligt under hensyntagen til det belægningsmønster og den planlægning, der var gældende på det tidspunkt, bestillingen blev afgivet. Såfremt TOP3D indser, at leveringsdatoen vil blive forsinket, skal TOP3D meddele kunden dette sammen med et bedste skøn over, hvornår leveringen vil kunne gennemføres. Såfremt der opstår en forsinkelse, som TOP3D ikke er ansvarlig for som følge af nye direktiver fra kunden, ændringer i arbejdsforhold eller når materialer, materialer og ydelser bestilt rettidigt til arbejdets udførelse ikke leveres rettidigt, skal leveringstiden forlænges om nødvendigt, og TOP3D kan ikke holdes ansvarlig for en sådan forsinkelse. 

Godkendelse af levering - Køber skal ved modtagelse af leverancen foretage en grundig kvalitetskontrol og kontrollere, at leverancen overholder de krav og specifikationer, der er beskrevet i ordredokumentet. Køber skal meddele TOP3D udførligt, straks og skriftligt samt begrunde påståede mangler ved leverancen. En sådan meddelelse skal være tilgængelig for TOP3D en dag efter levering for fremstillede produkter og tre dage efter levering for andre tjenester. Såfremt TOP3D ikke har modtaget en meddelelse inden for tidsrammen, og/eller hvis køber effektivt har brugt og/eller på nogen måde foretaget ændringer i indholdet af leverancen, betyder det, at leverancen automatisk godkendes. Produkter kan ikke returneres uden TOP3Ds skriftlige godkendelse. Hvis køber ikke melder manglende levering som ovenfor, er TOP3D fritaget for ethvert ansvar med hensyn til dette produkt.

Eksportkontrol

Tilbud om forsyninger og tjenester leveret af TOP3D er underlagt den betingelse, at dets udførelse ikke vil blive forhindret af restriktioner på grund af nationale eller internationale eksportkontrolregler (især inden for EU, Schweiz og USA). Såfremt der kræves eksporttilladelse, vil TOP3D hurtigst muligt underrette kunden herom, og kunden er herefter forpligtet til at give TOP3D de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for ansøgningen om eksporttilladelser, som ligger inden for dets kontrol-/indflydelsesområde (f.eks. eksempel slutbrugserklæringer, data fra kunder/parter, transportruter og transportmidler) uden forsinkelse og uden beregning.

Garanti - Ansvarsbegrænsning

Køber erklærer og garanterer, at den har bemyndigelse til at afgive denne ordre hos TOP3D, og at denne aftale ikke krænker tidligere aftaler mellem Køber og tredjeparter. Køber påtager sig ansvaret for at specificere alle krav til de ønskede produkter og ydelser. TOP3D fraskriver sig ethvert ansvar for, hvordan køber bruger de bestilte produkter og/eller tjenester. De leverede varer må under ingen omstændigheder bruges til at diagnosticere eller behandle sygdomme. Varerne må heller ikke anvendes med det formål at udvikle eller fremstille nogen form for våben. TOP3D er ikke ansvarlig for mangler og specifikationer, som er forårsaget, anmodet om og/eller godkendt af køber. Køber er ansvarlig for fejl, der kan henføres til fejl i CAD-filen eller andre fremstillingsdata. TOP3Ds ansvar for skader på køber vil, uanset skadens størrelse, være begrænset til prisen på de produkter eller ydelser, der er direkte relateret til årsagen til skaden. TOP3D er udelukket fra alt andet ansvar for følgetab, andre indirekte tab og tab som følge af tredjemands ansvar. TOP3D er ikke ansvarlig for nogen omstændigheder uden for TOP3D's kontrol, selvom en sådan omstændighed var forudsigelig på det tidspunkt, hvor denne aftale trådte i kraft.

Ret til at nægte

TOP3D forbeholder sig altid retten til at afvise og/eller annullere en ordre, hvis TOP3D vurderer det som upraktisk, uhensigtsmæssigt og/eller i strid med TOP3Ds etiske værdier. TOP3D afviser al fremstilling af våben, komponenter til våbenindustrien og/eller andre ting, som TOP3D har generelle etiske problemer med.

Købers rettigheder

Udførelse af denne ordre kan indebære, at TOP3D udfører design- og konstruktionsarbejde baseret på Købers oplysninger. Fremstilling af komponenter i denne ordre involverer brug af TOP3Ds processer og produktionsteknologi. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, har køber ingen rettigheder, nogen licens og/eller ejendomsret til nogen af TOP3Ds immaterielle rettigheder, knowhow, forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker, patenter og forretningshemmeligheder og fremstillingsprocesser, der er skabt eller brugt af TOP3D i udførelsen af Tjenesterne, er, skal være og skal forblive TOP3D's, og der må ikke gives nogen licenser til dem.

Betalingsbetingelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, forfalder alle fakturaer 15 dage efter fakturadato. Datoen for modtagelsen af betalingen afgør, om betalingen er sket rettidigt. Såfremt køber har bemærkninger til betalingsbetingelserne og agter at ændre dem, skal køber fremsætte en skriftlig protest, som skal være TOP3D i hænde 5 dage efter fakturadato. Hvis TOP3D ikke har modtaget en sådan protest, og forfaldsdatoen er overskredet, tillægges et forsinkelsesgebyr på 1,5% for hver påbegyndt måned. Derudover forhøjes alle forfaldne beløb med 20%, med en minimumsforhøjelse på SEK 500, for at dække eventuelle inkassoomkostninger. TOP3D forbeholder sig ret til at tilbageholde yderligere levering og/eller dellevering til køber, indtil alle fakturaer fra køber er betalt.

Gældende lov og jurisdiktion

Alle tvister og krav, der opstår på grund af aftalen eller kan henføres til aftalen, misligholdelse af aftalen, opsigelse af aftalen eller ugyldighed af aftalen, skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med svensk lov.