TOP3D - Generelle vilkår og betingelser

Allmänna villkor för TOP3D (org.nr. 559149-2599) för alla leveranser och tjänster inom Sverige. Uppdaterad: Februari 2024.

Bruksområde

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan TOP3D och köparen och gäller alla kontrakt om leveranser av de produkter och tjänster som TOP3D tillhandahåller. Ingen ändring av dessa villkor är bindande för TOP3D eller något av dess dotterbolag eller anslutna företag (nedan TOP3D) såvida det inte görs skriftligen av en auktoriserad representant för TOP3D. I händelse av konflikt mellan innehållet i dessa allmänna villkor och innehållet i ett specifikt avtal signerat av auktoriserad representant från TOP3D kommer det sistnämnda att gälla.

Genom att kontakta oss och/eller använda våra tjänster samtycker ni till att TOP3D använder informationen och kontaktuppgifterna ni lämnar för att kontakta er, för att kommunicera med er, för att behandla er förfrågan och skicka erbjudanden. Detta gäller särskilt användningen av filer, namn, e-postadressen och i förekommande fall telefonnumret för ovannämnda ändamål. Den inlämnade informationen och kontaktuppgifterna kommer inte att delas med andra företag, förutom i vissa fall samarbetspartners till TOP3D om så krävs för behandlingen av er förfrågan samt tillverkning och leverans av era varor. Informationen kommer även att lagras i vårt offererings- och ordersystem samt verktyg för kommunikation.

Tilbud og bestilling

Offerter som utfärdats av TOP3D är inte bindande för vare sig kund eller TOP3D och gäller både manuellt skapade offerter samt offerter som automatiskt skapats av verktyg som tillhandahålls av TOP3D. Beställningar ska göras skriftligen per e-mail mot giltig offert eller genom att acceptera erbjudandet online och kunden förbinder sig då direkt till dessa villkor. När beställningen är lagd kan inga ändringar i beställningen göras om inte TOP3D skriftligen bekräftar annat. När TOP3D skriftligen skickat bekräftelse av beställningen till kunden förbinder sig TOP3D till orderbekräftelsen och detta avtal. Verbala åtaganden av personal från TOP3D och/eller dess företrädare är inte bindande för TOP3D. Alla biprodukter, så som formar och hjälpverktyg, som framställs för tillverkning är och förblir TOP3Ds då dessa återvinns/återanvänds i största möjliga mån.

Tildele

Alle priser er eksklusive skatter og andre avgifter med mindre annet er oppgitt.

Leveranse

Leveringsbetingelser – Incoterms 2010 EXW.
Leveringstid – Leveranstiden räknas från den dag TOP3D beräknas skicka beställningsbekräftelsen till det leveransdatum då varorna/tjänsten uppskattas skickas från TOP3D. Leveranstiden beräknas i bästa möjliga mån med hänsyn till den beläggningsbild och planering som rådde vid den tidpunkt då beställningen lades. Om TOP3D inser att leveransdatumet kommer försenas ska TOP3D meddela kunden om detta tillsammans med en bästa uppskattning om när leveransen kommer kunna genomföras. Om en försening uppstår för vilken TOP3D inte är ansvarig till följd av nya direktiv från kund, ändring av arbetsförhållanden eller då material, materiell och tjänster som beställts i tid för utförandet av arbetet inte levererats i tid, ska leveranstiden förlängas vid behov och TOP3D hålls inte ansvarig för sådan försening. Genom att lägga en beställning hos TOP3D bekräftar kunden att denne är  införstådd med att TOP3D alltid försöker leverera enligt den kommunicerade och den av kunden valda leveranstiden men att leveranstiden kan bli längre på grund av komplikationer som uppstår vid tillverkningen som exempelvis har att göra med detaljernas geometri, komplexitet och storlek eller problematik med tillverkade utrustning eller material och att en skälig försening måste godtas av kund och att TOP3D inte ska kompensera kunden för en sådan försening. TOP3D kan aldrig garantera leverans på ett specifikt datum utan leveransdatumet är alltid en bästa uppskattning vid tidpunkten då leveransdatumet kommunicerades. TOP3D rekommenderar att alltid ha minst 2 dagars marginal för eventuella leveransförseningar även om TOP3D inte kan lova att detta alltid kan efterföljas av ovan nämnda anledningar.

Godkjenning av leveranse - Kjøper skal foreta en grundig kvalitetskontroll ved mottak av leveransen og kontrollere at leveransen samsvarer med de krav og spesifikasjoner som er beskrevet i bestillingsdokumentet. Kjøper skal varsle TOP3D i detalj, umiddelbart og skriftlig og begrunne påståtte mangler ved leveransen. Slik melding skal være tilgjengelig for TOP3D én dag etter levering for produserte produkter og tre dager etter levering for andre tjenester. Dersom TOP3D ikke har mottatt varsel innen tidsrammen og/eller kjøper effektivt benyttet og/eller på noen måte gjort endringer i innholdet i leveransen, betyr dette at leveransen automatisk godkjennes. Produkter kan ikke returneres uten TOP3Ds skriftlige godkjenning. Dersom kjøper ikke rapporterer manglende levering som ovenfor, er TOP3D fritatt fra alt ansvar med hensyn til dette produktet.

Eksportkontroll

Tilbud om forsyninger og tjenester levert av TOP3D er underlagt betingelsen om at ytelsen ikke vil bli forhindret av restriksjoner på grunn av nasjonale eller internasjonale eksportkontrollforskrifter (spesielt innen EU, Sveits og USA). Dersom det kreves eksportlisens, vil TOP3D varsle kunden om dette så snart som mulig og kunden er da forpliktet til å gi TOP3D de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for søknaden om eksportlisenser som er innenfor dens kontroll/innflytelsessfære (f. eksempel sluttbrukserklæringer, data fra kunder/parter, transportveier og transportmidler) uten forsinkelser og uten kostnad.

Garanti - Ansvarsbegrensning

Köparen intygar och garanterar att hen har befogenhet att göra beställningen hos TOP3D och att detta avtal inte bryter mot tidigare avtal mellan köparen och tredje part. Köparen åtar sig ansvaret att specificera alla krav för de önskade produkterna och tjänsterna. Om inget annat överenskommits skriftligen ansvarar inte TOP3D för att komponenter är konstruerade på ett sätt som gör att de passar mot eventuella intilliggande geometrier utan detta är helt och hållet kundens ansvar. TOP3D frånskriver sig allt ansvar för hur köparen använder sig av de beställda produkterna och/eller tjänsterna. De levererade varorna får under inga omständigheter användas för att diagnostisera eller behandla sjukdomar. Varorna får heller inte användas i syfte att utveckla eller tillverka några former av vapen. TOP3D ansvarar inte för defekter och specifikationer som har orsakats, begärts och/eller godkänts av köparen. Köparen står ansvarig för fel som kan hänföras till fel i CAD-filen eller annan tillverkningsdata. TOP3Ds ansvar för skada gentemot köparen kommer oavsett skadans storlek begränsas till priset för de produkter eller tjänster som är direkt relaterade till skälet för skadan. TOP3D utesluts från allt annat ansvar för följdförluster, andra indirekta förluster och förluster till följd av tredjeparts ansvar. TOP3D är inte ansvarig för några omständigheter som står utanför TOP3Ds kontroll även om en sådan omständighet var förutsägbar när detta avtal trädde i kraft.

Retten til å nekte

TOP3D forbeholder seg alltid retten til å nekte og/eller kansellere en bestilling dersom TOP3D anser det som upraktisk, upassende og/eller i strid med TOP3Ds etiske verdier. TOP3D avviser all produksjon av våpen, komponenter til våpenindustrien og/eller andre ting som TOP3D har generelle etiske problemer med.

Immateriella rättigheter 

Oppfyllelse av denne ordren kan innebære at TOP3D utfører design- og konstruksjonsarbeid basert på kjøpers informasjon. Produksjon av komponenter i denne ordren innebærer bruk av TOP3Ds prosesser og produksjonsteknologi. Med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt, har kjøper ingen rettigheter, ingen lisens og/eller eiendomsrett til noen av TOP3Ds immaterielle rettigheter, knowhow, forretningshemmeligheter eller konfidensiell informasjon. Alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, patenter og forretningshemmeligheter og produksjonsprosesser opprettet eller brukt av TOP3D i utførelsen av tjenestene er, skal være og skal forbli TOP3Ds og ingen lisenser skal gis på disse.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er skriftlig avtalt, forfaller alle fakturaer 15 dager etter fakturadato. Datoen betalingen mottas avgjør om betalingen er foretatt i tide. Dersom kjøper har kommentarer til betalingsbetingelsene og har til hensikt å endre disse, må kjøper sende inn en skriftlig protest, som må være TOP3D i hende 5 dager etter fakturadato. Dersom TOP3D ikke har mottatt en slik protest og forfallsdatoen har passert, tilkommer et forsinkelsesgebyr på 1,5% for hver påbegynt måned. I tillegg økes alle forfalte beløp med 20%, med en minimumsøkning på SEK 500, for å dekke eventuelle innkrevingskostnader. TOP3D forbeholder seg retten til å holde tilbake ytterligere levering og/eller dellevering til kjøper inntil alle fakturaer fra kjøper er betalt.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Alle tvister og krav som oppstår på grunn av avtalen eller kan henføres til avtalen, brudd på avtalen, oppsigelse av avtalen eller ugyldighet av avtalen skal være underlagt og tolket i samsvar med svensk lov.

ESD står för elektrostatisk urladdning (Electrostatic Discharge), vilket är en plötslig överföring av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt orsakad av direkt kontakt eller genom ett elektriskt fält. Detta fenomen kan orsaka skador på elektroniska komponenter och kretsar, eftersom de ofta är känsliga för små laddningar. För att skydda mot ESD-skador används ofta antistatiska material, jordningsmetoder och andra förebyggande åtgärder inom elektronikindustrin.

et bilde som representerer å ha 100% infiltrat når du bestiller 3d-utskrift
et bilde som representerer å ha 0% infiltrat ved bestilling av 3d-utskrift

Et CAD-program, som står for «Computer-Aided Design», er en viktig komponent når det kommer til bestilling av 3D-utskrifter til industrielle formål. CAD-programmer er spesialisert programvare som brukes til å lage detaljerte og nøyaktige digitale modeller av objekter, komponenter eller prototyper. Disse digitale modellene fungerer som grunnleggende tegninger eller design som trengs for å produsere fysiske objekter ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi.

.STL (stereolitografi) er et filformat som brukes til å representere 3D-geometri, spesielt overflater som består av trekanter. Det er et vanlig format i 3D-utskrift og brukes til å beskrive modeller som skal skrives ut i 3D-skrivere.

.STEP (Standard for the Exchange of Product Data) er en standard for utveksling av 3D-modeller og produktdata mellom ulike CAD-programmer (Computer-Aided Design). Det er et vanlig format i industrien og brukes til å overføre detaljerte 3D-modeller av komponenter og produkter.