TOP3D - Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for TOP3D (org.nr. 559149-2599) for alle leveranser og tjenester innenfor Sverige. Oppdatert: august 2020.

Bruksområde

Disse generelle betingelsene regulerer forholdet mellom TOP3D og kjøper og gjelder for alle kontrakter om levering av produktene og tjenestene levert av TOP3D. Ingen endring av disse vilkårene vil være bindende for TOP3D eller noen av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper (heretter kalt TOP3D) med mindre de er gjort skriftlig av en autorisert representant for TOP3D. I tilfelle en konflikt mellom disse generelle vilkårene og en spesifikk avtale signert av en autorisert representant for TOP3D, vil sistnevnte ha forrang.

Tilbud og bestilling

Tilbud utgitt av TOP3D er ikke bindende for verken kunden eller TOP3D. Bestillinger skal skje skriftlig mot gyldig tilbud på e-post og kunden forplikter seg da direkte til denne avtalen. Når bestillingen er lagt inn, kan det ikke gjøres endringer i bestillingen med mindre TOP3D bekrefter noe annet skriftlig. Når TOP3D sender skriftlig bekreftelse på bestillingen til kunden, forplikter TOP3D seg til denne avtalen. Muntlige forpliktelser fra TOP3D-personell og/eller dets representanter er ikke bindende for TOP3D før de er bekreftet skriftlig av TOP3D. Alle biprodukter, som støpeformer og hjelpeverktøy, som produseres for produksjon er og forblir TOP3D da disse resirkuleres/gjenbrukes i størst mulig grad.

Tildele

Alle priser er eksklusive skatter og andre avgifter med mindre annet er oppgitt.

Leveranse

Leveringsbetingelser – Incoterms 2010 EXW.
Leveringstid - Leveringstiden regnes fra den dagen TOP3D forventes å sende ordrebekreftelsen til leveringsdatoen da varen/tjenesten er estimert sendt fra TOP3D. Leveringstiden beregnes best mulig under hensyntagen til beleggsmønsteret og planleggingen som gjaldt på det tidspunkt bestillingen ble lagt inn. Dersom TOP3D innser at leveringsdatoen vil bli forsinket, skal TOP3D varsle kunden om dette sammen med et beste estimat på når leveransen vil kunne gjennomføres. Dersom det oppstår forsinkelse som TOP3D ikke er ansvarlig for som følge av nye direktiver fra kunden, endringer i arbeidsforhold eller at materialer, materialer og tjenester bestilt i tide for utførelse av arbeidet ikke blir levert til rett tid, skal leveringstiden forlenges om nødvendig og TOP3D skal ikke holdes ansvarlig for slik forsinkelse. 

Godkjenning av leveranse - Kjøper skal foreta en grundig kvalitetskontroll ved mottak av leveransen og kontrollere at leveransen samsvarer med de krav og spesifikasjoner som er beskrevet i bestillingsdokumentet. Kjøper skal varsle TOP3D i detalj, umiddelbart og skriftlig og begrunne påståtte mangler ved leveransen. Slik melding skal være tilgjengelig for TOP3D én dag etter levering for produserte produkter og tre dager etter levering for andre tjenester. Dersom TOP3D ikke har mottatt varsel innen tidsrammen og/eller kjøper effektivt benyttet og/eller på noen måte gjort endringer i innholdet i leveransen, betyr dette at leveransen automatisk godkjennes. Produkter kan ikke returneres uten TOP3Ds skriftlige godkjenning. Dersom kjøper ikke rapporterer manglende levering som ovenfor, er TOP3D fritatt fra alt ansvar med hensyn til dette produktet.

Eksportkontroll

Tilbud om forsyninger og tjenester levert av TOP3D er underlagt betingelsen om at ytelsen ikke vil bli forhindret av restriksjoner på grunn av nasjonale eller internasjonale eksportkontrollforskrifter (spesielt innen EU, Sveits og USA). Dersom det kreves eksportlisens, vil TOP3D varsle kunden om dette så snart som mulig og kunden er da forpliktet til å gi TOP3D de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for søknaden om eksportlisenser som er innenfor dens kontroll/innflytelsessfære (f. eksempel sluttbrukserklæringer, data fra kunder/parter, transportveier og transportmidler) uten forsinkelser og uten kostnad.

Garanti - Ansvarsbegrensning

Kjøper representerer og garanterer at den har fullmakt til å legge inn denne bestillingen hos TOP3D og at denne avtalen ikke bryter med noen tidligere avtaler mellom kjøper og tredjeparter. Kjøper påtar seg ansvar for å spesifisere alle krav til ønskede produkter og tjenester. TOP3D fraskriver seg alt ansvar for hvordan kjøper bruker de bestilte produktene og/eller tjenestene. De leverte varene kan under ingen omstendigheter brukes til å diagnostisere eller behandle sykdommer. Varene kan heller ikke brukes med det formål å utvikle eller produsere noen form for våpen. TOP3D er ikke ansvarlig for mangler og spesifikasjoner som er forårsaket, etterspurt og/eller godkjent av kjøper. Kjøper er ansvarlig for feil som kan tilskrives feil i CAD-filen eller andre produksjonsdata. TOP3Ds ansvar for skade overfor kjøper vil, uavhengig av skadens størrelse, være begrenset til prisen på produktene eller tjenestene som har direkte sammenheng med årsaken til skaden. TOP3D er utelukket fra alt annet ansvar for følgetap, andre indirekte tap og tap som følge av tredjeparts ansvar. TOP3D er ikke ansvarlig for noen omstendigheter utenfor TOP3Ds kontroll selv om en slik omstendighet var forutsigbar på det tidspunktet denne avtalen trådte i kraft.

Retten til å nekte

TOP3D forbeholder seg alltid retten til å nekte og/eller kansellere en bestilling dersom TOP3D anser det som upraktisk, upassende og/eller i strid med TOP3Ds etiske verdier. TOP3D avviser all produksjon av våpen, komponenter til våpenindustrien og/eller andre ting som TOP3D har generelle etiske problemer med.

Kjøpers rettigheter

Oppfyllelse av denne ordren kan innebære at TOP3D utfører design- og konstruksjonsarbeid basert på kjøpers informasjon. Produksjon av komponenter i denne ordren innebærer bruk av TOP3Ds prosesser og produksjonsteknologi. Med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt, har kjøper ingen rettigheter, ingen lisens og/eller eiendomsrett til noen av TOP3Ds immaterielle rettigheter, knowhow, forretningshemmeligheter eller konfidensiell informasjon. Alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, patenter og forretningshemmeligheter og produksjonsprosesser opprettet eller brukt av TOP3D i utførelsen av tjenestene er, skal være og skal forbli TOP3Ds og ingen lisenser skal gis på disse.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er skriftlig avtalt, forfaller alle fakturaer 15 dager etter fakturadato. Datoen betalingen mottas avgjør om betalingen er foretatt i tide. Dersom kjøper har kommentarer til betalingsbetingelsene og har til hensikt å endre disse, må kjøper sende inn en skriftlig protest, som må være TOP3D i hende 5 dager etter fakturadato. Dersom TOP3D ikke har mottatt en slik protest og forfallsdatoen har passert, tilkommer et forsinkelsesgebyr på 1,5% for hver påbegynt måned. I tillegg økes alle forfalte beløp med 20%, med en minimumsøkning på SEK 500, for å dekke eventuelle innkrevingskostnader. TOP3D forbeholder seg retten til å holde tilbake ytterligere levering og/eller dellevering til kjøper inntil alle fakturaer fra kjøper er betalt.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Alle tvister og krav som oppstår på grunn av avtalen eller kan henføres til avtalen, brudd på avtalen, oppsigelse av avtalen eller ugyldighet av avtalen skal være underlagt og tolket i samsvar med svensk lov.